Φόρτωση...

Όροι και Προυποθέσεις διαγωνισμού

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «You and Me Απριλίου»

1η Απριλίου 2016

1.Αντικείμενο Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «YOUANDME TOBACCO TRADED LIMITED», με έδρα την Γλυφάδα (Λαζαράκη 8), ΑΦΜ 997517583  και ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «You and me Απρίλιος» μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της www.youandme.gr (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2.Διάρκεια Διαγωνισμού: Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 1η Απριλίου 2016 και ημερομηνία λήξης αυτού η 30η Απριλίου 2016. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, η δε τελευταία δεν θα δεσμεύεται από την εν λόγω συμμετοχή.

3. Προϋποθέσεις  συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι κάτοικος Ελλάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να κάνει ο ενδιαφερόμενος, εγγραφή στη σελίδα www.youandme.gr , Like στον διαγωνισμό και αν δεν έχει κάνει ήδη και στη σελίδα.

4. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό –Τρόπος επιλογής των νικητών:

4.1. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνει εγγραφή στη σελίδα μας www.youandme.gr , Like στον διαγωνισμό και αν δεν έχει κάνει ήδη και στη σελίδα.

5. Αποκλεισμός συμμετοχών: Η μη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους συνεπάγεται στον αποκλεισμό συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Αποκλείονται επίσης από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, τόσο οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς επίσης και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι πρώτου (α’)βαθμού, και όσοι από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δηλώσουν ψεύτικα ή ανακριβή στοιχεία. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, είναι αυτοδικαίως άκυρη. H Διοργανώτρια εταιρεία μπορεί να αποκλείσει όσους συμμετέχοντες  υποπτεύεται πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για την κατακύρωση σ’ αυτούς κάποιου δώρου, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα άνευ άλλου τινός να αποκλείσει τελείως από  τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο αν κρίνει ότι η συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι παράνομη, ή καταχρηστική ή αντισυμβατική.

6. Δώρα διαγωνισμού: Τα δώρα που θα κερδίσουν οι τυχεροί είναι:

-  1 τσάντα ή ένα πορτοφόλι Beverly Hill Polo Club σε χρώμα της επιλογής τους.

Από την ανωτέρω ιστοσελίδα ο διαγωνιζόμενος θα ενημερώνεται αμέσως αν έχει κερδίσει ή όχι κάποιο από τα δώρα. Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων.

7. Παραλαβή δώρων: Τα δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές μέσω courier με έξοδα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Σε περιπτώσεις αδυναμίας επικοινωνίας με το νικητή εντός δέκα (10) ημερών από την διενέργεια του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται ομοίως από κάθε υποχρέωσή της απέναντι σε κάθε τυχερό που τυχόν αρνηθεί το δώρο ή αδρανήσει ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να το παραλάβει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, σύμφωνα με τον όρο 5 παραπάνω.

Για την παραλαβή των δώρου οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

8. Ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας: Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με το Διαγωνισμό εκτός της δαπάνης της αποστολής του δώρου. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στους διαγωνιζόμενους σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αναφορικά με τον Διαγωνισμό.

9. Τροποποίηση των όρων του Διαγωνισμού: Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε μονομερώς να διακόψει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού καθώς επίσης και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο δώρο ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη αυτού, αρκεί 24 ώρες πριν από την επέλευση κάποιου από τα ως άνω γεγονότα να έχει ενημερώσει τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με την ανάρτηση στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα σχετικής ανακοίνωσης .

10. Προσωπικά δεδομένα: Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ειδικότερα η Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της ή των συνεργατών της θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό που θα συλλέγονται κατά τη διενέργειά του Διαγωνισμού με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκειά του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού καθώς και για τη διαφήμιση της Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ, το Διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας των Youandme www.youandme.gr kαι τα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον η Διοργανώτρια Εταιρεία θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να  αναρτήσει τα ονόματα των νικητών στα MME, στην ιστοσελίδα www.youandme.gr και στο facebook. Σημειωτέον ότι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ή διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό  με τους παρόντες όρους ενημερώνονται κατά το άρθρο 11 του Νόμου 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» (εφεξής ο «Νόμος») για την ταυτότητα της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για την ταυτότητα του Εκτελούντος την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που είναι η Διοργανώτρια Εταιρεία, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και για το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, όπως αναλύεται κατωτέρω. Συνεπώς τόσο η Διοργανώτρια δεν έχει υποχρέωση για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Διοργανώτρια και την Διαφημιστική Εταιρεία για τους ανωτέρω σκοπούς συμπεριλαμβανομένης και της ως άνω ανάρτησης αυτών.

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμού των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Νόμου(δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα αντίρρησης) αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο τηλέφωνο 210-4615750 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 – 17:00.

11. Χρήση των σημάτων –διακριτικών γνωρισμάτων της Διοργανώτριας Εταιρείας: Κανένας διαγωνιζόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος, ένδειξης ή εμβλήματος ή εν γένει οποιουδήποτε διακριτικού γνωρίσματος της Διοργανώτριας Εταιρείας .

12. Όροι Διαγωνισμού - Δημοσιότητα: Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της παρούσας Προκήρυξης που αποτελεί και τον Κανονισμό του, οι οποίοι ευρίσκονται αναρτημένοι στην ανωτέρω ιστοσελίδα www.youandme.gr Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΚ (άρθρα 709-712).

13. Αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

14. Χρήση του Διαδικτύου: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση  των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Τόσο η Διοργανώτρια Εταιρεία όσο και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περεταίρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των ως άνω αιτιών.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους τροποποιήσεις και συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Δωρεαν μεταφορικα